Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring

Personvernerklæring

Untitled

PERSONVERNERKLÆRING FOR TROMSØ PARKERING AS

Behandling av personopplysninger i Tromsø Parkering AS

Tromsø Parkering AS er opptatt av å ivareta ditt personvern. Tromsø Parkering AS er et kommunalt heleid aksjeselskap, opprettet av kommunestyret i Tromsø kommune. Selskapet drifter 2 parkeringshus, og håndhever parkeringsreguleringene for ulike private grunneiere etter avtale og i samsvar med vegtrafikkloven og Parkeringsforskriften. Når du bruker nettsiden vår, søker om HC-kort, klager på ileggelser, kontakter oss i forbindelse med rekruttering til nye stillinger eller er i kontakt med oss av øvrige årsaker vil Tromsø Parkering AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Tromsø Parkering AS ved direktør Tore Harry Paulsen.

Kontaktinformasjonen til Tromsø parkering AS er:

Adresse: Vestregata 23, 9008, TROMSØ

E-post: parkering@tromso.kommune.no

Telefon: 777 90 650

Organisasjonsnr: 912 994 481

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Tore Harry Paulsen eller vår personvernansvarlig Tore Bentzen.

E-post: tore.harry.paulsen@tromso.kommune.no

E-post: tore.bentzen@tromso.kommune.no

 

1. Hvorfor behandler vi personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Behandling i forbindelse med salg av ulike parkeringskort/tillatelser til deg. Opplysningene vil typisk være navn, kontaktinformasjon, bankkontonummer samt bilens registreringsnummer. Behandlingen av opplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg.
  2. Behandling i forbindelse med søknad om HC-kort. Vi behandler navn og kontaktinformasjon, personnummer, nødvendige helseopplysninger og informasjon om parkeringsbehov (adresser etc). Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde regelverk som vegtrafikkloven og forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Behandlingen av helseopplysninger er nødvendig for å fastslå hvorvidt du har krav på HC-kort i henhold til regelverket. For ytterlige detaljer, se dokument om personopplysninger i forhold til forflytningshemmede.
  3. Behandling i forbindelse med ileggelse av kontrollsanskjoner og parkeringsgebyrer, samt klagebehandling i den forbindelse. Vi behandler blant annet navn og øvrig kontaktinformasjon, parkeringsopplysninger om bilfører/eier, bilens registreringsnummer, bilder av bil, bankkontonummer, samt øvrige opplysninger du frivillig avgir i forbindelse med klagebehandlingen. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde regelverket om vilkårsparkering i vegtrafikkloven, samt parkeringsforskriften og gebyrforskriften. For ytterligere detaljer, se dokument om personopplysninger i forhold til ileggelser.
  4. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Behandlingen skjer på bakgrunn av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at loggen er nødvendig for vår drift og administrasjon av systemet.
  5. Parkeringshusene som driftes av Tromsø Parkering er kameraovervåket. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å ivareta sikkerheten ved en eventuell ulykke/krise. For ytterligere detaljer, se dokument om personopplysninger i forhold til Fjellet p-hus og Seminaret p-hus .
  6. Besvare øvrige henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å kunne hjelpe deg med det du lurer på.
  7. Rekruttering til nye stillinger oss hos. Vi behandler blant annet CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Kameraopptak som benyttes i etterforskning av straffbare forhold vil for eksempel kunne utleveres til politiet. I saker hvor bilfører påklager avslåtte klager over kontrollsanksjoner fra oss til Parkeringsklagenemda, vil personopplysninger som er nødvendig for klagebehandlingen oversendes nemda i tråd med regelverket.

Tromsø Parkering AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • COWI AS (Pilen og Parka saksbehandlingssystem) benyttes i forbindelse med kontrollsanksjoner og klagesaksbehandling. Blant annet behandles navn og kontaktinformasjon, bankkontonummer, bilens registreringsnummer mv.
  • NOKAS AS leverer kameraovervåkningen og vil ha tilgang til personopplysninger gjennom dette, slik som bilder/video og lokaliseringsinformasjon. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av regnskapslovgivningen eller en annen rettslig forpliktelse. Arkivloven gir også regler for hvordan – i hvilket omfang og hvor lenge – enkelte dokumenter skal oppbevares.

Opptakene i forbindelse med kameraovervåkning i parkeringshusene slettes automatisk etter 7 dager, med mindre det opprettes etterforskning av straffbare forhold og opptakene skal benyttes av politiet i etterforskningen.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med ileggelser oppbevares normalt i minimum 4 år av hensyn til klagefristene og reglene om foreldelse.

 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en henvendelse til personvernansvarlig Tore Bentzen. Vi viser til kontaktinformasjon innledningsvis. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss når behandlingen skjer på bakgrunn av ditt samtykke. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en henvendelse til personvernansvarlig Tore Bentzen.

 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Denne personvernerklæringen er sist revidert den 29.06.18